Para una experiencia de navegación óptima, utilice Chrome, Firefox o Edge

Présence dans le monde

Pologne

Colas Rail Polska est une jeune filiale créée en 2013 en Pologne. Au même titre que la société dans son ensemble, nous sommes spécialisés dans les infrastructures ferroviaires. Grâce à la riche expérience de nos actionnaires, aux financements, aux sites et à notre direction, nous sommes fiers de pouvoir concrétiser différents projets multidisciplinaires de construction d’infrastructures ferroviaires. Notre siège social est basé à Gdańsk, et nous avons également un bureau de fret à Legnica.

Historique de la filiale

Colas Rail Polska a débuté son activité en faisant l’acquisition de deux appareils de voie : une bourreuse CSM 09-32 et une régaleuse à ballast USP-5000c. Nous avons mené à bien de nombreux contrats en tant que sous-traitant jusqu’en 2016, année où nous avons remporté notre premier appel d’offres : « Optimisation de la vitesse sur la ligne 10 ». Plus tard, en 2017, nous avons remporté un nouveau marché pour la modernisation de la ligne 30. Nous avons également réalisé la ligne 11 et nous travaillons actuellement sur quatre projets d’une valeur estimée à 360 millions PLN (environ 83 millions EUR).

Présentation

Colas Rail Polska est spécialisé dans la mise en œuvre de contrats clé en main. Ceci nous permet d’obtenir les références nécessaires pour mener à bien tout chantier lié aux infrastructures ferroviaires. Grâce à l’expérience acquise dans le cadre de nombreux projets ferroviaires, nous sommes désormais en mesure de rivaliser avec les meilleurs acteurs du secteur. Depuis 2013, nous avons pris en charge des travaux de construction et de maintenance d’infrastructures ferroviaires et avons élargi de manière continue notre flotte de machines de voie haute performance. Colas Rail Polska connaît également un essor rapide sur le marché polonais du fret ferroviaire. Notre gamme de services logistiques inclut une offre exhaustive en matière de transport de marchandises, avec notamment le transport de granulats, de charbon, de coke, d’engrais et de sel. Tous les services sont assurés par une flotte présentant d’importantes disponibilités, actuellement composée de 5 locomotives 311 D, d’une locomotive BR232 et de plus de 200 wagons.

Principaux projets

 • Gare principale de Poznań

  Gare principale de Poznań – Le projet est réalisé pour PKP PLK S.A., dont l’ambition principale est de construire un quai 3A et un passage souterrain piéton de 200 m de long, qui sera situé dans la partie nord de la gare de Poznań Główny, sous le centre commercial AveNida. En raison des restrictions imposées par la présence d’un centre commercial, les travaux d’excavation sous le tunnel seront effectués au moyen du procédé moderne de jet-grouting.

 • Ligne ferroviaire n° 351

  Couloir de transport E59 – Le projet est réalisé pour PKP PLK S.A. et consiste notamment à remplacer plus de 23 km de voie et de caténaire, à moderniser quatre ponts et passerelles, et à construire un couloir de circulation pour les animaux.

 • Port de Gdynia

  Le projet est réalisé pour l’Autorité du Port de Gdynia et consiste notamment en la reconstruction de voies d’évitement desservant le terminal conteneurs BCT et en la construction de la nouvelle caténaire.

Localisation

ul. Kartuska 5
80-103 Gdańsk

Contact

http://www.colasrail.pl/

SIÈGE SOCIAL
ul. Kartuska 5, I p.
80-103 Gdańsk
kontakt@colasrail.pl

BUREAU FRET FERROVIAIRE
ul. Jaworzyńska 261, IVp.
59-220 Legnica
przewozy@colasrail.pl

EXPÉDITIONS VOIES FERRÉES (OUVERT 24/7)
ul. Jaworzyńska 261, IVp.
59-220 Legnica
dyspozytura@colasrail.pl

 

Demandes concernant le recrutement :
rekrutacja@colasrail.pl


Colas Rail Polska jest młodą spółką założoną w 2013 roku w Polsce. Jako firma specjalizujemy się w infrastrukturze kolejowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych akcjonariuszy, finansowaniu, możliwościom i zarządzaniu jesteśmy dumni z naszych wielokierunkowych projektów budowy infrastruktury kolejowej. Główna siedziba firmy mieści się w Gdańsku. Posiadamy również biuro przewozów w Legnicy.

History of the subsidiary

Colas Rail Polska rozpoczęła swoją działalność od zakupu dwóch maszyn torowych, podbijarki torowej CSM 09-32 i profilarki USP-5000c. Jako podwykonawca zrealizowaliśmy wiele kontraktów do 2016 roku, kiedy to wygraliśmy nasz pierwszy przetarg: « Optymalizacja prędkości na linii nr 10”. Następnie w 2017 roku wygraliśmy kolejny przetarg na modernizację linii nr 30. Zrealizowaliśmy również linię nr 11. Obecnie prowadzimy 4 projekty o szacunkowej wartości 360 mln PLN.

Presentation

Colas Rail Polska specjalizuje się w realizacji kontraktów « pod klucz ». Daje nam to możliwość uzyskania referencji niezbędnych do wykonania wszelkich prac związanych z infrastrukturą kolejową. Bazując na doświadczeniu zdobytym podczas realizacji wielu projektów kolejowych, jesteśmy w stanie konkurować z najlepszymi w branży kolejowej. Od 2013 roku prowadzimy prace związane z budową i utrzymaniem infrastruktury kolejowej, stale rozbudowując park maszyn torowych o wysokich parametrach. Colas Rail Polska równie dynamicznie rozwija się na polskim rynku przewozów kolejowych.  Nasza oferta usług logistycznych obejmuje kompleksowy transport towarów, tj. kruszyw, węgla, koksu, nawozów i soli. Wszystkie usługi wykonywane są przy użyciu floty o wysokiej dostępności, w skład której obecnie wchodzi 5 lokomotyw 311 D i BR232 oraz ponad 200 sztuk wagonów.

Major projects

 • Stacja Poznań Główny

  Inwestycja realizowana dla PKP PLK S.A., której  nadrzędnym celem jest wybudowanie peronu 3A i 200m przejścia podziemnego. Dędą one zlokalizowane w północnej części stacji Poznań Główny pod galerią handlową AveNida. Ze względu na ograniczenia wynikające z obecności galerii handlowej, zabezpieczenie wykopu pod tunel, zostanie wykonane przy użyciu nowoczesnej metody Jet-Grounding.

 • Linia kolejowa nr 351

  Korytarz transportowy E-59 – Projekt realizowany dla PKP PLK S.A.. W ramach inwestycji zostaną wykonane: wymiana ponad 23km torów i sieci trakcyjnej, modernizacja czterech mostów i wiaduktów oraz wybudowanie przejścia dla zwierząt.

 • Port Gdynia

  Inwestycja realizowana dla Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., która obejmuje przebudowę grupy przyjazdowo-odjazdowej torów obsługującej terminal kontenerowy BCT wraz z elektryfikacją.

Localization

ul. Kartuska 5
80-103 Gdansk

Contact

http://www.colasrail.pl/

Siedziba główna
Kartuska 5, I p.
80-103 Gdańsk
kontakt@colasrail.pl

Biuro przewozów
Jaworzyńska 261, IVp.
59-220 Legnica
przewozy@colasrail.pl

Dyspozytura kolejowa (otwarta 24/7)
Jaworzyńska 261, IVp.
59-220 Legnica
dyspozytura@colasrail.pl

 

Recruitment enquiries:
rekrutacja@colasrail.pl